صفحه اصلی

1402-06-22
تعداد:
1500
جنس:
سفالی
1402-06-20
تعداد:
80
ابعاد:
200 x 50 x 25
1402-06-02
تعداد:
3000
جنس:
پوکه‌ای
1402-05-29
تاریخ بتن‌ریزی:
۱۴۰۲-۰۶-۰۲
مقدار مورد نیاز:
175.00
1402-05-26
تاریخ بتن‌ریزی:
۱۴۰۲-۰۵-۳۱
مقدار مورد نیاز:
320.00
1402-05-15
تعداد:
400
ابعاد:
40 x 20 x 20
1402-04-24
تعداد:
5000
ابعاد:
20 x 20 x 10
1402-03-22
تعداد طبقات سازه‌ای:
7
متراژ کل بنا:
1100
1402-03-22
تعداد طبقات سازه‌ای:
7
متراژ کل بنا:
1100
1402-03-22
تعداد طبقات سازه‌ای:
7
متراژ کل بنا:
2000
1402-03-22
تعداد طبقات سازه‌ای:
7
متراژ کل بنا:
2000
1402-03-22
تعداد:
1000
ابعاد:
40 x 20 x 15
1402-03-22
تعداد:
2000
ابعاد:
20 x 20 x 10
1402-03-22
تاریخ بتن‌ریزی:
۱۴۰۲-۰۳-۳۱
مقدار مورد نیاز:
50.00
1402-03-17
تاریخ بتن‌ریزی:
۱۴۰۲-۰۴-۱۰
مقدار مورد نیاز:
55.00
1402-03-10
تعداد:
480
ابعاد:
200 x 50 x 25
1402-03-09
تعداد:
3000
ابعاد:
15 x 20 x 40
1402-03-07
تعداد:
5000
ابعاد:
40 x 20 x 10
1402-03-01
تاریخ بتن‌ریزی:
۱۴۰۲-۰۳-۱۶
مقدار مورد نیاز:
160.00